Παιδαγωγική Προσέγγιση

Μία από τις επιδιώξεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει πολίτες που να έχουν ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία. Ένας τέτοιος πολίτης θα πρέπει να είναι ικανός να λαμβάνει αποφάσεις και να είναι σε θέση να τις στηρίζει με επιχειρήματα.

Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες επιλογές οι οποίες βασίζονται σε κριτήρια. Τα κριτήρια δεν είναι δομημένα από την αρχή, αλλά αναπτύσσονται μέσα από την αλληλεπίδραση με την αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών.

Τα κοινωνικό-οικονομικά ζητήματα θεωρούνται προνομιακό σημείο σύγκλισης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, καθότι οργανώνονται γύρω από διλήμματα που καλούνται να επιλύσουν οι ανθρώπινες κοινωνίες.

Προϋποθέτουν μια εκτεταμένη διερεύνηση του σχετικού επιστημονικού και τεχνολογικού υποβάθρου αλλά και διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπου οι πολίτες καλούνται να συμμετέχουν. Κατά την αντιμετώπιση του διλήμματος δημιουργούνται πολώσεις και συγκρούσεις με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να διασαφηνίζουν τις αξίες τους και να εδραιώνουν τις πεποιθήσεις τους.

Ζητήματα σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας έχουν κοινωνικο-επιστημονική φύση και η ικανότητα των μαθητών να λαμβάνουν αποφάσεις σε τέτοια θέματα μπορεί να συνεισφέρει ευρύτερα στην λήψη απόφασης σε θέματα σχετικά με την Αειφόρο ανάπτυξη και διαβίωση.