Υποστήριξη

1) Εισαγωγή στο πρόβλημα: οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό, τοπικό πρόβλημα. Το πρόβλημα σχετίζεται με τις συγκρούσεις ανάμεσα στους κατοίκους ενός χωριού που προέκυψαν από την ανάγκη ανάπτυξης καινούργιου δρόμου στην περιοχή εξάπλωσης ενός απειλούμενου ενδημικού φυτού της Κύπρου. Ο δρόμος ήταν απαραίτητο να γίνει ώστε να συνδέει τον οικισμό του χωριού με το σχολείο.
(2) Κατανόηση του συγκείμενου και του περιεχομένου: Οι μαθητές μέσα από τα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα εξοικειώνονται με την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση και με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του χωριού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 4 πιθανές διαδρομές: δύο από αυτές προκαλούν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στον πληθυσμό του απειλούμενου φυτού και δύο άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στους κατοίκους του χωριού.
(3) Εκμάθηση και εφαρμογή διαδικασιών λήψης απόφασης