Δεξιότητες

Το μαθησιακό υλικό σχεδιάστηκε με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες λήψης απόφασης και επιχειρηματολογίας αλλά και να διασαφηνίσουν τις αξίες τους σχετικά με τη διατήρηση των απειλούμενων ειδών.

Λήψη απόφασης

Οι μαθητές εφαρμόζουν την μέθοδο της βελτιστοποίησης, όπου φτιάχνουν ένα πίνακα, καταγράφουν τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη στην απόφασή τους, βαθμολογούν τα κριτήρια, δίνουν βαρύτητα σημαντικότητας σε κάθε κριτήριο, πολλαπλασιάζουν το βαθμό του κριτηρίου με την βαρύτητα, προσθέτουν και καταλήγουν στον καλύτερο συμβιβασμό. 

Επιχειρηματολογία

Οι μαθητές τεκμηριώνουν όχι μόνο την τελική τους απόφαση αλλά και τις περιπτώσεις που απέρριψαν.